Algemene voorwaarden Eventerim

 

Artikel 1; Definities

1.1. Eenmanszaak Eventerim, event- en congresmanagement, gevestigd en kantoorhoudende aan de  Wilsonstraat 145 te
       Hoofddorp is gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt in vervolg aangeduid als Eventerim. Eigenaar-directeur
       van de eenmanszaak is de heer M.H. Smilde, tevens woonachtig te Hoofddorp.

 
Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door Eventerim als
       opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan c.q. ontstaan. Wijzigingen
       in deze voorwaarden dienen door Eventerim uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van Eventerim.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
       situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3; Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1. Offertes of prijsopgaven van Eventerim binden Eventerim niet en gelden als een uitnodiging aan een potentiële
       Opdrachtgever tot het verstrekken van één of meerdere opdracht(en) om een overeenkomst te sluiten als in de offerte of
       prijsopgave omschreven.

3.2. Offertes van Eventerim hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. Indien Opdrachtgever naar aanleiding van de offerte
       een opdracht aan Eventerim wil verstrekken dient zij de offerte voor akkoord getekend aan Eventerim te retourneren. Een
       overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Eventerim een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4; Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende
       opdrachtbevestiging door Eventerim retour is ontvangen, dan wel door de feitelijke aanvang door Eventerim zonder direct
       protest van de opdrachtgever.
4.2. De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de
       overeenkomst weer.

4.3.  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit
        dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 

Artikel 5; Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Eventerim in overeenstemming met zijn oordeel nodig
       heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
       beschikking van Eventerim te stellen.
5.2. Tenzij anders overeengekomen stelt de Opdrachtgever aan Eventerim de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met
       bijbehorende faciliteiten ter beschikking.
5.3. Eventerim heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het 
       vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
5.4. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 6; Uitvoering opdracht

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Eventerim de wijze waarop en door welke
       perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Eventerim zal rekening houden met tijdig verstrekte en
       verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht.
6.2. Eventerim heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door Eventerim aan te
       wijzen persoon of derde, indien dat naar oordeel van de Eventerim wenselijk of nodig is met het oog op een voor partijen
       optimale uitvoering van de opdracht.         

6.3. Eventerim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventerim is uitgegaan van door de
       Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4. Door Eventerim afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij
       vermeende overschrijding door Eventerim is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

Artikel 7; Wijzigingen en aanvullingen

7.1. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is Eventerim
       gerechtigd deze wijzigingen /aanpassingen door te voeren zonder dat daar toestemming van Opdrachtgever is vereist.
       Voor  zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van
       Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.
7.2. Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever zullen door Eventerim voor zover mogelijk
       worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig aan Eventerim worden doorgegeven en wel uiterlijk 8 dagen voor de
       productiedatum. Wel zullen de eventuele, door de leveranciers in rekening gebrachte meerkosten door worden belast aan
      de Opdrachtgever.

7.3. Het verminderen van het aantal gasten kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de productiedatum schriftelijk geschieden.
       Indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal afwijkt, zullen de prijzen per persoon naar rato
       aangepast worden. Vermindering van het aantal gasten op een tijdstip minder dan 14 kalenderdagen voor de
       productiedatum zal niet leiden tot een vermindering van de som. Meerkosten verbonden aan een vermindering van het
       aantal gasten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

7.4. Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal
       gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal
       Opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Het gaat daarbij ondermeer om door Eventerim aangepaste prijzen per
       persoon en andere (kosten) aanpassingen in het programma als gevolg van een groter aantal gasten. Ter zake van het
       aantal gasten dat het evenement hebben bezocht geldt de door Eventerim uitgevoerde telling als bindend.  

Artikel 8; Het verschuldigde

8.1. Eventerim berekent, tenzij anders schriftelijk bevestigd, een uur- of projectprijs aan Opdrachtgever.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Eventerim afgegeven of overeengekomen
       aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering en zal het verschuldigde op basis van nacalculatie en naar werkelijke
       kosten van derden worden vastgesteld. Opdrachtgever realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen
      openbaren.

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden door of met Eventerim afgegeven of overeengekomen
       bedragen exclusief btw, kantoor-, reis- en verblijfkosten. Een werkweek omvat 5 werkdagen. Een werkdag omvat 8 uren en
       een dagdeel 4 uren, reistijd niet meegerekend.

8.4. Het aan Eventerim verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met
       inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Eventerim en is verschuldigd naar mate door Eventerim werkzaamheden
       ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

8.5. Het aan Eventerim verschuldigde, zo nodig vermeerderd met de kosten, voorschotten en/of declaraties van ingeschakelde
       derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting – zulks naar keuze van Eventerim – elke laatste week
       van elke maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9; Betaling

9.1. Eventerim berekent, tenzij anders schriftelijk bevestigd, een uur- of projectprijs aan Opdrachtgever. Eventuele door
       Eventerim verkregen kortingen, commissies of anderszins zullen vervolgens direct toekomen aan Opdrachtgever.

9.2. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, in de
       aangegeven valuta, door middel van storting ten gunste van ING banknummer 8285923, zonder enig recht op korting,
       aftrek of schuldvergelijking.

9.3. Eventerim heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk
       verzoek door Opdrachtgever terstond moet worden voldaan.

9.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft
       betaald, is hij van  rechtswege in verzuim. Eventerim is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd
      de overige rechten van Eventerim, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de
      datum van algehele voldoening een en ander onverminderd de verdere rechten welke Eventerim heeft.

9.5. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die Eventerim maakt als gevolg van de niet-nakoming
       door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
       zijn verschuldigd conform Rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Eventerim de werkelijke kosten te verhalen.
9.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de
       gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige
       verplichtingen jegens Eventerim.

9.7. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt op de factuurdatum van Eventerim geldende dagkoers gehanteerd.
       Eventerim zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10; Klachten

10.1. Eventerim zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een
         professional kan worden verwacht.
10.2. Klachten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen veertien
         dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien
        dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
        ontdekken, aan Eventerim kenbaar worden gemaakt.
10.3. Klachten als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.4. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

Artikel 11; Aansprakelijkheid


11.1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door-, niet
         tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Eventerim niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Eventerim
         sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
11.2. Eventerim is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige
         informatie heeft verstrekt.
11.3. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van
         Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is Eventerim nimmer aansprakelijk.
11.4. Eventerim heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
11.5. Eventerim is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per
         post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Eventerim of derden.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart Eventerim voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat
         Opdrachtgever aan Eventerim onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de
         schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove
         schuld van Eventerim.

11.7. Enige aansprakelijkheid van Eventerim is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Eventerim voor de
        desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder hierbij kosten van derden mee te rekenen.
 

Artikel 12; Intellectueel eigendom

12.1. Eventerim behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ‘van de geest’ welke hij gebruikt of heeft gebruikt in
         het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin
        rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
12.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeem-
         ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden
         te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een
         deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Eventerim.

Artikel 13; Geheimhouding

13.1. Eventerim is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
13.2. Eventerim is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden
         tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd, dat Eventerim voor zichzelf
         optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
13.3. Opdrachtgever legt Eventerim geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere
         opdrachtgevers.
13.4. Tenzij daartoe door Eventerim schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen
          of andere al of niet schriftelijke uitingen van Eventerim, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de
          daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat
          derden niet van de onder 10.2. bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Eventerim zal deze verplichtingen opleggen aan
          door hem ingeschakelde derden.

Artikel 14; Overmacht

14.1. Indien Eventerim haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van
         een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van
         zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Eventerim alsnog in staat is
         deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van
         een laatste termijn van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel
         onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder
         restitutie of schadevergoeding.
 

Artikel 15; Annuleringen door opdrachtgever

15.1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan
         Opdrachtgever geen rechten verlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door de
         Opdrachtgever en in het bezit is van Eventerim. Bij uitstel of  annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan
         Eventerim een vergoeding te betalen op basis van het navolgende percentage:

                                                                                                                                                                                                                     a. Annulering langer dan 4 maanden voor de productiedatum, 25% van de overeengekomen som.                                                b. Annulering tussen 4 en 2 maanden voor de productiedatum, 50% van de overeengekomen som.                                               c. Annulering tussen 2 maanden en 14 dagen voor de productiedatum, 75% van de overeengekomen som.                                  d. Annulering binnen 14 dagen voor de productiedatum, 100% van de overeengekomen som.

15.2. Bij gedeeltelijke annulering, ongeacht op welk tijdstip deze plaatsvindt, heeft Eventerim het recht de kosten en schade die
         de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden, en andere werkelijke schade en kosten,
         volledig aan de opdrachtgever in  rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3. Onder een
         gedeeltelijke annulering wordt in ieder geval verstaan iedere verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het
         aantal genoemd in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 16; Opschorting en ontbinding

16.1 Eventerim is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van
        bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op
        Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
16.2 Eventerim is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betaling)verplichting niet stipt
        nakomt, dan wel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of onder
        curatelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, dan wel indien eventueel gevraagde
        zekerheid uitblijft.
16.3 Eventerim heeft bij ontbinding als gevolg van artikel 15.2 recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding
        voorafgaande ingebrekestelling.
16.4 Eventerim heeft bij ontbinding als gevolg van dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al
        wat Eventerim uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

Artikel 17; Forumkeuze

17.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
         Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim worden beslecht door de
         bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem, dan wel, naar keuze van Eventerim, door de op grond van de wet relatief
         bevoegde rechter.