top of page
Algemene voorwaarden Eventerim

 

Artikel 1; Definities

1.1. Eenmanszaak Eventerim, event- en congresmanagement, gevestigd en kantoorhoudende aan de
      Wilsonstraat 145 te Hoofddorp is gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt in vervolg aangeduid
      als Eventerim. Eigenaar-directeur van de eenmanszaak is de heer M.H. Smilde, tevens woonachtig te
      Hoofddorp.

 
Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door
       Eventerim als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden
       aangegaan c.q. ontstaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Eventerim uitdrukkelijk en schriftelijk
       te worden bevestigd.

2.2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van Eventerim.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
        dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3; Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1. Offertes of prijsopgaven van Eventerim binden Eventerim niet en gelden als een uitnodiging aan een
       potentiële Opdrachtgever tot het verstrekken van één of meerdere opdracht(en) om een overeenkomst te
       sluiten als in de offerte of prijsopgave omschreven.

3.2. Offertes van Eventerim hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. Indien Opdrachtgever naar aanleiding
        van de offerte een opdracht aan Eventerim wil verstrekken dient zij de offerte voor akkoord getekend aan
        Eventerim te retourneren. Een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Eventerim een opdracht van
        Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4; Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever

        ondertekende opdrachtbevestiging door Eventerim retour is ontvangen, dan wel door de feitelijke aanvang
       door Eventerim zonder direct protest van de opdrachtgever.
4.2. De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs
         de inhoud van de overeenkomst weer.

4.3.  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende
         opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 5; Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Eventerim in overeenstemming met zijn
        oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op
        de gewenste wijze ter beschikking van Eventerim te stellen.
5.2. Tenzij anders overeengekomen stelt de Opdrachtgever aan Eventerim de voor de werkzaamheden
         benodigde ruimte met bijbehorende faciliteiten ter beschikking.
5.3. Eventerim heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever
         aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
5.4. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze
         geretourneerd.

Artikel 6; Uitvoering opdracht

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Eventerim de wijze waarop en door
        welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Eventerim zal rekening houden met tijdig
        verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht.
6.2. Eventerim heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door
        Eventerim aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar oordeel van de Eventerim wenselijk of nodig is met
        het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.         

6.3. Eventerim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventerim is uitgegaan
         van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4. Door Eventerim afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij
         benadering. Bij vermeende overschrijding door Eventerim is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

Artikel 7; Wijzigingen en aanvullingen

7.1. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn
       is Eventerim gerechtigd deze wijzigingen /aanpassingen door te voeren zonder dat daar toestemming van
       Opdrachtgever is vereist. Voor  zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit
       geschieden voor rekening van Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden
       gefactureerd.
7.2. Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever zullen door Eventerim voor
        zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig aan Eventerim worden doorgegeven en wel
        uiterlijk 8 dagen voor de productiedatum. Wel zullen de eventuele, door de leveranciers in rekening
        gebrachte meerkosten door worden belast aan de Opdrachtgever.

7.3. Het verminderen van het aantal gasten kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de productiedatum
        schriftelijk geschieden. Indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal afwijkt,
        zullen de prijzen per persoon naar rato aangepast worden. Vermindering van het aantal gasten op een
        tijdstip minder dan 14 kalenderdagen voor de productiedatum zal niet leiden tot een vermindering van de
        som. Meerkosten verbonden aan een vermindering van het aantal gasten zullen aan de Opdrachtgever
        worden doorberekend.

7.4. Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum
        blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden
       beschouwd. Voor dit meerwerk zal Opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Het gaat daarbij
       ondermeer om door Eventerim aangepaste prijzen per persoon en andere (kosten) aanpassingen in het
       programma als gevolg van een groter aantal gasten. Ter zake van het aantal gasten dat het evenement
       hebben bezocht geldt de door Eventerim uitgevoerde telling als bindend.  

Artikel 8; Het verschuldigde

8.1. Eventerim berekent, tenzij anders schriftelijk bevestigd, een uur- of projectprijs aan Opdrachtgever.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Eventerim afgegeven of
         overeengekomen aantallen, bedragen en termijnen als bij benadering en zal het verschuldigde op basis
         van nacalculatie en naar werkelijke kosten van derden worden vastgesteld. Opdrachtgever realiseert zich
         dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden door of met Eventerim afgegeven of
         overeengekomen bedragen exclusief btw, kantoor-, reis- en verblijfkosten. Een werkweek omvat 5
         werkdagen. Een werkdag omvat 8 uren en een dagdeel 4 uren, reistijd niet meegerekend.

8.4. Het aan Eventerim verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt
         berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Eventerim en is verschuldigd naar mate door
        Eventerim werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

8.5. Het aan Eventerim verschuldigde, zo nodig vermeerderd met de kosten, voorschotten en/of declaraties van
         ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting – zulks naar keuze van
        Eventerim – elke laatste week van elke maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9; Betaling

9.1. Eventerim berekent, tenzij anders schriftelijk bevestigd, een uur- of projectprijs aan Opdrachtgever.
       Eventuele door Eventerim verkregen kortingen, commissies of anderszins zullen vervolgens direct toekomen
       aan Opdrachtgever. 

9.2. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na
        factuurdatum, in de aangegeven valuta, door middel van storting ten gunste van Eventerim, Event- &
        Congresmanagement op rekeningnummer NL61 INGB 0008 2859 23, zonder enig recht op korting,
       aftrek of schuldvergelijking.

9.3. Eventerim heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen,
         aan welk verzoek door Opdrachtgever terstond moet worden voldaan.

9.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen
         termijn heeft betaald, is hij van  rechtswege in verzuim. Eventerim is dan gerechtigd, zonder nadere
         ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Eventerim, vanaf de vervaldag de wettelijke
         handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening een en ander
         onverminderd de verdere rechten welke Eventerim heeft.

9.5. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die Eventerim maakt als gevolg van de
         niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van 

         Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd conform Rapport Voorwerk II, onverminderd
         het recht van Eventerim de werkelijke kosten te verhalen.
9.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten
         behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
         het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens Eventerim.

9.7. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt op de factuurdatum van Eventerim geldende
        dagkoers gehanteerd. Eventerim zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10; Klachten

10.1. Eventerim zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht
         nemen die van een professional kan worden verwacht.
10.2. Klachten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of de verzonden facturen dienen schriftelijk
          binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever
          reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever
          aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Eventerim kenbaar worden
          gemaakt.
10.3. Klachten als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.4. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

Artikel 11; Aansprakelijkheid


11.1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt
        door-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Eventerim niet aansprakelijk, tenzij er aan
        de zijde van Eventerim sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
11.2. Eventerim is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of
        onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.3. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
         onderneming van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is Eventerim nimmer aansprakelijk.
11.4. Eventerim heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever
        ongedaan te maken.
11.5. Eventerim is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens
         verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
         Eventerim of derden.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart Eventerim voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is
        doordat Opdrachtgever aan Eventerim onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij
        Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds
        dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Eventerim.

11.7. Enige aansprakelijkheid van Eventerim is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Eventerim
        voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder hierbij kosten van derden mee te rekenen.

 

Artikel 12; Intellectueel eigendom

12.1. Eventerim behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ‘van de geest’ welke hij gebruikt of
         heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die
         producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
12.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s,
          systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met
          inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter
          inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Eventerim.

Artikel 13; Geheimhouding

13.1. Eventerim is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover
        derden.
13.2. Eventerim is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
          aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd,
         dat Eventerim voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van
         belang kan zijn.
13.3. Opdrachtgever legt Eventerim geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende
          opdrachten van andere opdrachtgevers.
13.4. Tenzij daartoe door Eventerim schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van
           rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Eventerim, die niet zijn opgesteld of
           gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
           De Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de onder 10.2. bedoelde inhoud
           kennis kunnen nemen. Eventerim zal deze verplichtingen opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 14; Overmacht

14.1. Indien Eventerim haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
         gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt
         stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort
         tot op het moment dat Eventerim alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het
          schriftelijk stellen van een laatste termijn van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
          schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds
          gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.

 

Artikel 15; Annuleringen door opdrachtgever

15.1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge
         annulering kan Opdrachtgever geen rechten verlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze
         getekend is door de Opdrachtgever en in het bezit is van Eventerim. Bij uitstel of  annulering door
         Opdrachtgever is deze gehouden aan Eventerim een vergoeding te betalen op basis van het navolgende
        
percentage:

       

         a. Annulering langer dan 4 maanden voor de productiedatum, 25% van de overeengekomen som.                                  b. Annulering tussen 4 en 2 maanden voor de productiedatum, 50% van de overeengekomen som.                                 c. Annulering tussen 2 maanden en 14 dagen voor de productiedatum, 75% van de overeengekomen som.                d. Annulering binnen 14 dagen voor de productiedatum, 100% van de overeengekomen som.

15.2. Bij gedeeltelijke annulering, ongeacht op welk tijdstip deze plaatsvindt, heeft Eventerim het recht de kosten
          en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden, en andere
          werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in  rekening te brengen, onverminderd het
          bepaalde in artikel 5 lid 3. Onder een gedeeltelijke annulering wordt in ieder geval verstaan iedere verlaging
          van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 16; Opschorting en ontbinding

16.1 Eventerim is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de
        afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle
        opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
16.2 Eventerim is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betaling)verplichting
         niet stipt nakomt, dan wel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surseance van
         betaling of onder curatelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, dan wel                 indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
16.3 Eventerim heeft bij ontbinding als gevolg van artikel 15.2 recht op schadevergoeding ook zonder aan de
         ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.
16.4 Eventerim heeft bij ontbinding als gevolg van dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op
         betaling van al wat Eventerim uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou
         hebben mogen factureren.

Artikel 17; Forumkeuze

17.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim waarop deze algemene voorwaarden van
        toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim worden
         beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem, dan wel, naar keuze van Eventerim, door
        de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

bottom of page