top of page
Eventerim, Event- en Congresmanagement
©Copyright 2015

 

Alle rechten voorbehouden aan Eventerim, ofwel Eventerim, Event- en Congresmanagement. 

 

Niets van deze website, onze concepten of formats mag/mogen worden gecopierd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, in een vergelijkbaar live- of online event of bijeenkomst óf op enige andere manier. Tenzij hiervoor nadrukkelijk een mogelijkheid tot downloaden of copieren wordt aangeboden of hiervoor schriftelijke toestemming van de eigenaar wordt verleend.

Wij verwijzen hierbij graag naar onze algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht    van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem, dan wel, naar keuze van Eventerim, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

bottom of page