Algemene voorwaarden Eventerim

 

Artikel 1; Definities

1.1. Eenmanszaak Eventerim, event- en congresmanagement, gevestigd en kantoorhoudende aan de  Wilsonstraat 145 te Hoofddorp is gebruiker            van deze algemene voorwaarden en wordt in vervolg aangeduid als Eventerim. Eigenaar-directeur van de eenmanszaak is de heer M.H.                    Smilde, tevens woonachtig te Hoofddorp.

 
Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door Eventerim als opdrachtnemer                  binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan c.q. ontstaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door                Eventerim uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van Eventerim.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze  situatie te worden                        beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3; Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1. Offertes of prijsopgaven van Eventerim binden Eventerim niet en gelden als een uitnodiging aan een potentiële Opdrachtgever tot het                          verstrekken van één of meerdere opdracht(en) om een Overeenkomst te sluiten als in de offerte of prijsopgave omschreven.

3.2. Offertes van Eventerim hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. Indien Opdrachtgever naar aanleiding van de offerte een Opdracht aan                  Eventerim wil verstrekken dient zij de offerte voor akkoord getekend aan Eventerim te retourneren. Een Overeenkomst komt slechts tot stand              voor zover Eventerim een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4; Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door                      Eventerim retour is ontvangen, dan wel door de feitelijke aanvang door Eventerim zonder direct protest van de opdrachtgever.
4.2.  De opdrachtbevestiging, ondertekend door Opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.

4.3.  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een             onbepaalde tijd is aangegaan.
 

Artikel 5; Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Eventerim in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het correct              uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Eventerim te stellen.
5.2. Tenzij anders overeengekomen stelt de Opdrachtgever aan Eventerim de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met bijbehorende                        faciliteiten ter beschikking.
5.3. Eventerim heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het  vorige lid genoemde              verplichting heeft voldaan.
5.4. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 6; Uitvoering opdracht

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt Eventerim de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende                  opdracht wordt uitgevoerd. Eventerim zal rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de                  uitvoering van de opdracht.
6.2. Eventerim heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door een door de Eventerim aan te wijzen persoon of                  derde, indien dat naar oordeel van de Eventerim wenselijk of nodig is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.         

6.3. Eventerim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventerim is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte        onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4. Door Eventerim afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende                       overschrijding door Eventerim is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

Artikel 7; Wijzigingen en aanvullingen

7.1. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is Eventerim gerechtigd deze                  wijzigingen /aanpassingen door te voeren zonder dat daar toestemming van Opdrachtgever is vereist. Voor  zover deze wijzigingen/                            aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk              worden gefactureerd.
7.2. Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever zullen door Eventerim voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits        deze wijzigingen tijdig aan Eventerim worden doorgegeven en wel uiterlijk 8 dagen voor de productiedatum. Wel zullen de eventuele, door de              leveranciers in rekening gebrachte meerkosten door worden belast aan de Opdrachtgever.

7.3. Het verminderen van het aantal gasten kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de productiedatum schriftelijk geschieden. Indien de totale                    wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal afwijkt, zullen de prijzen per persoon naar rato aangepast worden. Vermindering van          het aantal gasten op een tijdstip minder dan 14 kalenderdagen voor de productiedatum zal niet leiden tot een vermindering van de som. Meer-            kosten verbonden aan een vermindering van het aantal gasten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

7.4. Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan            schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal Opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd.            Het gaat daarbij ondermeer om door Eventerim aangepaste prijzen per persoon en andere (kosten) aanpassingen in het programma als gevolg          van een groter aantal gasten. Ter zake van het  aantal gasten dat het evenement hebben bezocht geldt de door Eventerim uitgevoerde telling als        bindend.  

Artikel 8; Het verschuldigde

8.1. Eventerim berekent, tenzij anders schriftelijk bevestigd, een uur- of projectprijs aan Opdrachtgever.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden alle door of met Eventerim afgegeven of overeengekomen aantallen, bedragen        en termijnen als bij benadering en zal het verschuldigde op basis van nacalculatie en naar werkelijke kosten van derden worden vastgesteld.              Opdrachtgever realiseert zich dat er zich onvoorspelbare factoren kunnen openbaren.

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen gelden door of met Eventerim afgegeven of overeengekomen bedragen exclusief btw,         kantoor-,  reis- en verblijfkosten. Een werkweek omvat 5 werkdagen. Een werkdag omvat 8 uren en een dagdeel 4 uren, reistijd niet mee-                   gerekend.

8.4. Het aan Eventerim verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de              gebruikelijke tarieven van Eventerim en is verschuldigd naar mate door Eventerim werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

8.5. Het aan Eventerim verschuldigde, zo nodig vermeerderd met de kosten, voorschotten en/of declaraties van ingeschakelde derden, wordt                    inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting – zulks naar keuze van Eventerim – elke laatste week van elke maand aan Opdrachtgever          in rekening gebracht.

Artikel 9; Betaling

9.1. Eventerim berekent, tenzij anders schriftelijk bevestigd, een uur- of projectprijs aan Opdrachtgever. Eventuele door Eventerim verkregen                      kortingen, commissies of anderszins zullen vervolgens direct toekomen aan Opdrachtgever.

9.2. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, in de  aangegeven valuta, door        middel van storting ten gunste van ING banknummer 8285923, zonder enig recht op korting, aftrek of schuldvergelijking.

9.3. Eventerim heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk verzoek door Opdrachtgever        terstond moet worden voldaan.

9.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van                    rechtswege in verzuim. Eventerim is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Eventerim, vanaf        de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening een en ander onverminderd de        verdere rechten welke Eventerim heeft.

9.5. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die Eventerim maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever              van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buiten-gerechtelijke kosten zijn verschuldigd conform Rapport                    Voorwerk II, onverminderd het recht van Eventerim de werkelijke kosten te verhalen.

9.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke                        Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens Eventerim.

9.7. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt op de factuurdatum van Eventerim geldende dagkoers gehanteerd. Eventerim zal                    Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10; Klachten

10.1. Eventerim zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan                worden verwacht.
10.2. Klachten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de                          verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het                  gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Eventerim kenbaar worden gemaakt.
10.3. Klachten als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.4. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

Artikel 11; Aansprakelijkheid


11.1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door-, niet tijdige of niet behoorlijke            uitvoering van de opdracht, is Eventerim niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Eventerim sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen          grove nalatigheid.
11.2. Eventerim is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.3. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever daaronder          uitdrukkelijk begrepen, is Eventerim nimmer aansprakelijk.
11.4. Eventerim heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
11.5. Eventerim is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het            vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Eventerim of derden.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart Eventerim voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Eventerim                  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of          nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Eventerim.

11.7. Enige aansprakelijkheid van Eventerim is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Eventerim voor de desbetreffende opdracht              heeft gefactureerd, zonder hierbij kosten van derden mee te rekenen.
 

Artikel 12; Intellectueel eigendom

12.1. Eventerim behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ‘van de geest’ welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de                uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
12.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,                     adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te                   exploiteren.
12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel                      omtrent de werkzaamheden van Eventerim.

Artikel 13; Geheimhouding

13.1. Eventerim is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
13.2. Eventerim is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan          waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd, dat Eventerim voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure            waarbij deze informatie van belang kan zijn.
13.3. Opdrachtgever legt Eventerim geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.
13.4. Tenzij daartoe door Eventerim schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet            schriftelijke uitingen van Eventerim, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien,          niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de onder 10.2. bedoelde inhoud kennis kunnen                nemen. Eventerim zal deze verplichtingen opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 14; Overmacht

14.1. Indien Eventerim haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet                          toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming,                worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Eventerim alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van een laatste termijn              van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van                      hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.
 

Artikel 15; Annuleringen door opdrachtgever

15.1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten          verlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door de Opdrachtgever en in het bezit is van Eventerim. Bij uitstel of          annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan Eventerim een vergoeding te betalen op basis van het navolgende percentage:

                                                                                                                                                                                                                                                       a. Annulering langer dan 4 maanden voor de productiedatum, 25% van de overeengekomen som.                                                                                  b. Annulering tussen 4 en 2 maanden voor de productiedatum, 50% van de overeengekomen som.                                                                                  c. Annulering tussen 2 maanden en 14 dagen voor de productiedatum, 75% van de overeengekomen som.                                                                    d. Annulering binnen 14 dagen voor de productiedatum, 100% van de overeengekomen som.

15.2. Bij gedeeltelijke annulering, ongeacht op welk tijdstip deze plaatsvindt, heeft Eventerim het recht de kosten en schade die de door haar                        ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden, en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in                        rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3. Onder een gedeeltelijke annulering wordt in ieder geval verstaan iedere                    verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 16; Opschorting en ontbinding

16.1 Eventerim is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere                  zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
16.2 Eventerim is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betaling)verplichting niet stipt nakomt, dan wel indien de             Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)         Opdrachtgever, dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
16.3 Eventerim heeft bij ontbinding als gevolg van artikel 15.2 recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande                                 ingebrekestelling.
16.4 Eventerim heeft bij ontbinding als gevolg van dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al wat Eventerim uit               hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

Artikel 17; Forumkeuze

17.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht                van toepassing.
17.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eventerim worden beslecht door de bevoegde rechter van            de Rechtbank te Haarlem, dan wel, naar keuze van Eventerim, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

Ons adres

Contactgegevens

Over Eventerim

Wilsonstraat 145 

2131 PN Hoofddorp,

Haarlemmermeer, Nederland

Volg ons

(M) +31 (0)88 100 90 30

(T)  +31 (0)6 243 488 50  

(E) events@eventerim.com

Kvk 333 022 95

Btw NL 1675 09 123 B01

Bank NL61 INGB 0008 2859 23

Bedrijfsgegevens

Diensten